Dobór oczyszczalni i porady prawne

Wybór odpowiedniego urządzenia jest niełatwy, wymaga fachowej wiedzy ale przede wszystkim należy precyzyjnie ustalić:

- ilość mieszkańców stałych (nie wliczamy gości przebywających czasowo)

- rodzaj gruntu - w tym celu należy wykonać odwiert lub test perkolacyjny który omówimy poniżej

- wysokość wody gruntowej

- głębokość wyjścia kanalizacji z budynku

- ilość dostępnego miejsca - należy pamiętać że z każdej oczyszczalni trzeba wywozić osad więc należy zapewnić dojazd dla wozu asenizacyjnego

- należy ustalić czy działka na której chcemy wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków jest w aglomeracji czy poza nią (ze względu na odrębne przepisy dotyczące wprowadzania ścieków oczyszczonych do wód lub do ziemi)

Mając powyższe dane możemy wybrać odpowiednie urządzenie a następnie znając jego wielkość możemy zaplanować jego posadowienie na działce.

Planując budowę należy pamiętając o przepisach nakazujących zachować odpowiednie odległości od granic oraz ewentualnych ujęć wody.

Należy pamiętać również o zachowaniu odpowiednich odległosci od instalaci podziemnych:

- od instalacji gazowej  i wodociągowej 1,5m

- przewodów elektrycznych 0,8m

 

Istotnym czynnikiem jest przepis, który mówi o zachowaniu odległości 1,5m od zwierciadła wody gruntowej.Przepis ten dotyczy elenemtu wprowadzającego ścieki do gruntu( drenażu, studni chłonnej)

Wyżej wymienione przepisy wymikaja z rozporządzenia Ministra Środowiska z dznia 18 listopada 2014r w sprawie warónków, jakie należy spełnć przy wprowadzaniu ścieków do wód lud do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Po uzyskaniu wszystkich potrzebnych  informacji i wybraniu odpowiedniej dla siebie oczyszczalni (do tematu wyboru wrócimy troszeczkę później) możemy zająć się formalnym zalegalizowaniem naszej inwestycji.

 

Główne akty prawne dotyczące budowy i eksploatacja małych oczyszczalni ścieków to:        

Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Prawo budowlane

 

Zgodnie z Prawem wodnym  w przypadku oczyszczalni przydomowych stosuje się formułę „zwykłego korzystania” z wód, polegającego na wprowadzaniu do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich ilość jest mniejsza od 5 m3 na dobę.

Natomiast w  Prawie budowlanym ilość określono na  7,5 m3 na dobę i tu przepisy są wzajemnie sprzeczne dlatego za wielkość graniczna przyjmujemy  5 m3 na dobę.

Ilość ścieków 5m3 odpowiada oczyszczalni dla 33 użytkowników więc w praktyce najczęściej budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie wymagała zgłoszenia zamiaru budowy do Starostwa Powiatowego.

Zgłoszenia zamiaru budowy należy dokonać min. 30 dni przed planowanym rozpoczęciem inwestycji.

Po upływie 30 dni od daty zgłoszenia można przystąpic do budowy.

Do zgłoszenia należy załączyć opis techniczny  urządzenia oraz mapę z zaznaczonym miejscem planowanej inwestycji. W tym celu potrzebujemy mapy sytuacyjno-wysokośćiowej w skali 1:500 lub 1: 1000 z naniesionym budynkiem mieszkalnym. Mapkę można pobrać w Starostwie Powiatowym (wydział geodezji), a wrysowanie schematu oczyszczalni zlecić firmie Bamar Tech.

Sytuacja zmienia się jeżeli  ścieki oczyszczone chcemy odprowadzić do cieku wodnego lub rowu melioracyjnego lub oczyszczalnia ma działać przy budynki usługowym lub produkcyjnym.  W takiej sytuacji należy uzyskać pozwolenie wodo prawne i załączyć je do zgłoszenia.

Jeżeli budujemy oczyszczalnie o wydajności większej niż 5m3 musimy uzyskać pozwolenie wodno prawne i załączyć je do zgłoszenia

Natomiast jeżeli budujemy oczyszczalnię o wydajności większej niż 7,5 m3 dobę to musimy uzyskać pozwolenie wodno prawne i pozwolenie na budowę.

 

„Oczyszczalnia biologiczna czy drenażowa?”

Próbując odpowiedzieć na to pytanie należy wziąć pod uwagę kilka istotnych rzeczy.

Po pierwsze należy przeprowadzić analizę porównawczą kosztów budowy i eksploatacji urządzeń w okresie kilkunastu lat. Należy zwrócić uwagę na przepisy prawne oraz planowane zmiany. Największą z nich będzie w najbliższym czacie zakaz instalacji oczyszczalni drenażowych. Do gruntu będzie się mógł przedostawać tylko ściek oczyszczony biologicznie – po osadzie czynnym, złożu biologicznym lub oczyszczalni roślinnej. Tak już się dzieje w niektórych krajach.

W Polsce na razie zakazy dotyczą aglomeracji ale coraz częściej gminy i powiaty wprowadzają lokalne obostrzenia (np. Powiat Pleszewski). Mając na uwadze powyższe przy budowie oczyszczalni drenażowej, o ile to możliwe, należy przewidzieć miejsce i odpowiedni spadek na włączenie w przyszłości miedzy osadnik gnilny a drenaż dodatkowego zbiornika z osadem czynnym lub złożem biologicznym.

Trzeba pamiętać również o tym że żywotność oczyszczalni drenażowych jest niestety dość krótka( od 5- 15 lat w zależności od rodzaju gruntu oraz eksploatacji urządzeń) dlatego trzeba liczyć się z koniecznością stosunkowo szybkiej konieczności renowacji lub przebudowy drenażu. Przy okazji naprawy zakolmatowanego układu rozsączania niestety rujnujemy przez lata pielęgnowany i zadbany ogród co jest nie tylko przykre ale bardzo kosztowne.

W przypadku oczyszczalni biologicznych sytuacja wygląda nieco inaczej. Przede wszystkim przy sprawnie działającej BOŚ do gruntu wprowadzamy ścieki oczyszczone w ko.95% co ma decydujący wpływ na żywotność odbiornika ( drenaż, studnia chłonna, pochłaniacz roślinny itp.). Istotny jest również fakt że nie zanieczyszczamy swojej działki , wręcz przeciwnie uzyskujemy świetnie oczyszczone ścieki o dużej zawartości minerałów , które warto zagospodarować np. do podpowierzchniowego nawadniania roślin i krzewów.

Poniżej przedstawiamy krótka analizę porównawczą kosztów zakupu, montażu oraz eksploatacji oczyszczalni drenażowej i biologicznej.

Obiektywnie patrząc na tę chwilę więcej argumentów w naszej ocenie przemawia za oczyszczalnią biologiczną z wyjątkiem specyficznych przypadków np. domków letniskowych itp. Należy pamiętać również że bardzo istotnym elementem jest prawidłowy dobór oraz montaż urządzeń.

Eksploatacja i serwisowanie przydomówek

Indywidualne systemy oczyszczania ścieków są coraz popularniejszym rozwiązaniem. Właściwa eksploatacja i serwisowanie przydomówek to czynności o dużym znaczeniu ekologicznym, ponieważ oczyszczona woda trafia do gleby lub wód płynących i stojących.

Najczęściej spotykane systemy domowe to oczyszczalnie biologiczne drenażowe oraz oczyszczalnie bazujące na osadzie czynnym, czyli pełno-biologiczne. Te ostatnie są szczególnie przyjazne dla środowiska, a do tego pracują cicho i nie zajmują wiele miejsca. Są też energooszczędne i można je montować nawet w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.

Eksploatacja i serwisowanie przydomówek pełno-biologicznych nie sprawiają wiele kłopotu. Oczyszczalnie tego rodzaju nie wymagają dodawania biopreparatów i pozwalają na łatwe kontrolowanie cieczy. Wystarczy pamiętać o zachowaniu reżimów eksploatacyjnych.4

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Podstawa prawna

 • art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) - część I, pkt 13 załącznika do ustawy.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zawierające:

 1.   oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2.   adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (nr działki, obręb);
 3.   rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 4.   czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 5.   wielkość i rodzaj emisji;
 6.   opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 7.   informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Załączniki:

 • mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków;
 • powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna;
 • kopia zgłoszenia z Wydziału Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej;

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowymi oczyszczalniami ścieków nazywamy dwa typy urządzeń – biologiczne i drenażowe. Funkcją obu jest asenizacja ścieków bytowych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków obsługują do 50 RLM. W naszym serwisie znajdą Państwo wiele modeli oczyszczalni biologicznych i drenażowych znanych marek. Proponowane urządzenia różnią się nie tylko ceną i rozmiarem, ale również wytrzymałością i techniką doczyszczania.

W obu typach oczyszczalni pierwszy etap to filtracja w osadniku wstępnym. Różnice są lepiej widoczne w drugiej fazie oczyszczania. Biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków są wyposażone w zespół urządzeń, które usuwają ciała stałe, zawiesiny, koloidy i substancje organiczne, które mogą ulec procesowi naturalnego rozkładu. Kluczową rolę pełnią tu mikroorganizmy żywiące się zanieczyszczeniami. Ścieki w urządzeniach tego typu są doczyszczane minimum do 90%, co pozytywnie wpływa na trwałość systemu rozsączania.

Natomiast drenażowe przydomowe oczyszczalnie ścieków w drugim etapie bazują na doczyszczaniu tlenowym w postaci drenażu rozsączającego. W nieprzyjaznej glebie, tę rolę może pełnić filtr piaskowy pionowy, złoże biologiczne lub kopiec filtracyjny. Ścieki są rozkładane w procesie biologicznego utleniania na kilku warstwach filtrów. W oczyszczaniu udział biorą mikroorganizmy występujące naturalnie w środowisku.

Z jednej strony z instalacją przydomowej oczyszczalni ścieków wiążą się koszty, z drugiej strony – zakup zwraca się nawet w przeciągu dwóch lat. W większości wypadków trzeba wydać kilkanaście tysięcy złotych, ale oszczędności będą widoczne już po pierwszym roku. Instalując oferowane przez nas urządzenia zaoszczędzasz na rachunkach za prąd i wywóz ścieków.

W Bamar Tech znajdziesz wysokiej jakości urządzenia pochodzące od cenionych w branży producentów. Dbamy o satysfakcję naszych klientów, a do składania zamówień zachęcamy właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych. Nasze oczyszczalnie ścieków to oferta skierowana również do placówek gastronomicznych, zajazdów, hoteli i gospodarstw agroturystycznych. Obok typowych urządzeń przydomowych oferujemy także urządzenia do 500 RLM.

Możesz na nas liczyć również wtedy, gdy Twoja przydomowa oczyszczalnia ścieków zepsuje się lub drenaż zostanie zamulony. Zajmujemy się naprawą i przebudową urządzeń, które przestały prawidłowo funkcjonować. Zachęcamy do kontaktu wszystkich, którzy mają problem z zepsutym urządzeń lub planują instalację nowego systemu i chcą poznać więcej szczegółów.

Sprawdź też jak:

OBALAMY MITY