Strefa instalatora

Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Każdy dom ma obowiązek być przyłączonym do sieci kanalizacyjnej lub zastosowania zbiornika bezodpływowego. Najczęściej inwestorzy decydują się na podłączenie działki do istniejącej sieci, jednak zdarzają się sytuacje, gdy jest to niemożliwe. Zbyt duża odległość od działki, brak zgody na jej wybudowanie w miejscu, w którym znajduje się inna posesja, czy brak zezwolenia ze strony przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego – w każdej z tych sytuacji rozwiązaniem okazuje się montaż przydomowej oczyszczalni ścieków (w skrócie: POŚ). O możliwości jej zainstalowania decydują zatem warunki terytorialne, a sama budowa regulowana jest przez kilka ustaw oraz rozporządzeń, które wymagają uzyskania stosownych pozwoleń. Istotną formalnością do załatwienia jest także zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do właściwego urzędu.

Normy dotyczące budowania oczyszczalni

Planując montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, najczęściej należy odpowiednio wcześniej zgłosić zamiar tej budowy. W niektórych przypadkach niezbędne okazuje się ponadto uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na tę budowę od starosty powiatowego z właściwego dla miejsca zamieszkania wydziału architektoniczno-budowlanego. Wówczas właściciel posesji musi przedstawić również plan zagospodarowania działki tak, aby urzędnik mógł określić możliwość zainstalowania przydomowej oczyszczalni we wskazanym miejscu. Osoby, które rozważają montaż POŚ, powinny pamiętać również o tym, że są zobowiązane do zachowania ustalonych parametrów w zakresie m.in. odległości od pozostałych obiektów, granicy działki i drogi. Równie istotna okazuje się wydajność oczyszczalni (systemy do 7,5 m³ na dobę nie wymagają dodatkowych pozwoleń). 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – zgłoszenie budowy

Plan budowy przydomowej oczyszczalni składa się w starostwie powiatowym w wydziale architektury i budownictwa po uprzednim wypełnieniu urzędowego formularza. Dokumentacja ta powinna zostać złożona co najmniej 21 dni przed planowaną datą realizacji. Urzędnicy muszą zostać poinformowani o wydajności oczyszczalni ścieków, zakresie i sposobie realizacji planu oraz ilości odprowadzanych z gospodarstwa ścieków w ciągu doby. Do dokumentacji trzeba również dołączyć kilka innych oświadczeń m.in. zaświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W niektórych sytuacjach wymagane są również dodatkowe pozwolenia takie jak opinia geotechniczna czy operat wodnoprawny (pozwolenie wodnoprawne jest niezbędne, jeśli użytkownicy wykraczają poza zwykłe korzystanie z wód). W procesie planowania budowy POŚ warto skontaktować się ze specjalistą, który precyzyjnie określi usytuowanie oczyszczalni tak, aby spełniała wszelkie warunki konieczne do przeprowadzenia tej inwestycji. 

Budowa oczyszczalni bez zgłoszenia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, której wydajność nie przekracza 7,5 m³ na dobę, nie wymaga specjalnego zezwolenia. W takiej sytuacji inwestor jest zobowiązany tylko do zgłoszenia jej budowy do starosty powiatowego. Pewnym wyjątkiem okazują się jednak nowe działki, które nie zostały jeszcze zagospodarowane i nie przewidują instalacji oczyszczalni w swoim projekcie. Wówczas należy uzyskać pozwolenie na budowę, nawet jeśli wydajność oczyszczalni jest zgodna z obowiązującą normą, a jej wydajność nie przekracza wskazanej wartości. 

Jak i gdzie zgłosić budowę oczyszczalni ścieków?

Należy pamiętać o tym, że każda ingerencja w gospodarkę terenową jest regulowana przez prawo, a dotyczy to również budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Montaż tego systemu musi być przeprowadzony z zachowaniem ściśle określonych odległości. Istotną kwestią jest także ilość ścieków odprowadzanych w ujęciu dobowym – jeśli przekracza ona 5 m³, niezbędne okazuje się pozwolenie wodnoprawne. Decyzja o budowie większej instalacji każdorazowo musi zostać przez niego zaakceptowana. Właśnie dlatego warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa specjalistów BamarTech, którzy dobiorą najkorzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia gospodarstwa domowego, dopilnują całej procedury i zajmą się wszelkimi formalnościami. 

Odległość przydomowej oczyszczalni ścieków od budynku

Prawo budowlane szczegółowo reguluje odległość oczyszczalni ścieków od innych obiektów. Oczyszczalnia może znajdować się w sąsiedztwie domów jednorodzinnych, jeśli zostanie wprowadzone ich odpowietrzanie przez instalację kanalizacyjną (min. 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych). W przypadku braku odpowietrzenia obowiązują inne wymagania względem przydomowej oczyszczalni. Odległości od okien i drzwi zewnętrznych nie mogą wówczas być mniejsze niż 5 m. Co więcej, przydomowa oczyszczalnia ścieków może być wybudowana w odległości min. 2 m od granicy działku lub drogi oraz min. 15 m (w przypadku drenażu będzie to 30 m) od osi studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia. 

Inne kwestie prawne

Przed projektowaniem oczyszczalni należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi regulacjami i wymogami określonymi przez prawo budowlane. Zawarte w nim normy dotyczą jeszcze szeregu innych kwestii takich jak odległości oczyszczalni od drzew czy rurociągów z gazem i wodą. W BamarTech posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, a nasi specjaliści dysponują rozległą wiedzą na temat prawa budowlanego i wszelkich formalnościach związanych z instalacją tego systemu. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w sprawnym przeprowadzeniu tej inwestycji, zapraszamy do kontaktu!