Strefa instalatora

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszeniu podlegają przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Podstawa prawna

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zawierające:

  1.   oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
  2.   adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (nr działki, obręb);
  3.   rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
  4.   czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
  5.   wielkość i rodzaj emisji;
  6.   opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
  7.   informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Załączniki:

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy