Strefa instalatora

Dobór oczyszczalni i porady prawne

Wybór odpowiedniego urządzenia jest niełatwy, wymaga fachowej wiedzy ale przede wszystkim należy precyzyjnie ustalić:

– ilość mieszkańców stałych (nie wliczamy gości przebywających czasowo)

– rodzaj gruntu – w tym celu należy wykonać odwiert lub test perkolacyjny który omówimy poniżej

– wysokość wody gruntowej

– głębokość wyjścia kanalizacji z budynku

– ilość dostępnego miejsca – należy pamiętać że z każdej oczyszczalni trzeba wywozić osad więc należy zapewnić dojazd dla wozu asenizacyjnego

należy ustalić czy działka na której chcemy wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków jest w aglomeracji czy poza nią (ze względu na odrębne przepisy dotyczące wprowadzania ścieków oczyszczonych do wód lub do ziemi)

Mając powyższe dane możemy wybrać odpowiednie urządzenie a następnie znając jego wielkość możemy zaplanować jego posadowienie na działce.

Planując budowę należy pamiętając o przepisach nakazujących zachować odpowiednie odległości od granic oraz ewentualnych ujęć wody.

Należy pamiętać również o zachowaniu odpowiednich odległości od instalacji podziemnych:

– od instalacji gazowej  i wodociągowej 1,5m

– przewodów elektrycznych 0,8m

Istotnym czynnikiem jest przepis, który mówi o zachowaniu odległości 1,5m od zwierciadła wody gruntowej. Przepis ten dotyczy elementu wprowadzającego ścieki do gruntu( drenażu, studni chłonnej)

Wyżej wymienione przepisy wynikają z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lud do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Po uzyskaniu wszystkich potrzebnych  informacji i wybraniu odpowiedniej dla siebie oczyszczalni (do tematu wyboru wrócimy troszeczkę później) możemy zająć się formalnym zalegalizowaniem naszej inwestycji.

Główne akty prawne dotyczące budowy i eksploatacja małych oczyszczalni ścieków to:        

Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Prawo budowlane

Zgodnie z Prawem wodnym  w przypadku oczyszczalni przydomowych stosuje się formułę „zwykłego korzystania” z wód, polegającego na wprowadzaniu do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich ilość jest mniejsza od 5 m3 na dobę.

Natomiast w  Prawie budowlanym ilość określono na  7,5 m3 na dobę i tu przepisy są wzajemnie sprzeczne dlatego za wielkość graniczna przyjmujemy  5 m3 na dobę.

Ilość ścieków 5m3 odpowiada oczyszczalni dla 33 użytkowników więc w praktyce najczęściej budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie wymagała zgłoszenia zamiaru budowy do Starostwa Powiatowego.

Zgłoszenia zamiaru budowy należy dokonać min. 30 dni przed planowanym rozpoczęciem inwestycji.

Po upływie 30 dni od daty zgłoszenia można przystąpić do budowy.

Do zgłoszenia należy załączyć opis techniczny  urządzenia oraz mapę z zaznaczonym miejscem planowanej inwestycji. W tym celu potrzebujemy mapy sytuacyjno-wysokośćiowej w skali 1:500 lub 1: 1000 z naniesionym budynkiem mieszkalnym. Mapkę można pobrać w Starostwie Powiatowym (wydział geodezji), a wrysowanie schematu oczyszczalni zlecić firmie BamarTech.

Sytuacja zmienia się jeżeli  ścieki oczyszczone chcemy odprowadzić do cieku wodnego lub rowu melioracyjnego lub oczyszczalnia ma działać przy budynki usługowym lub produkcyjnym.  W takiej sytuacji należy uzyskać pozwolenie wodo prawne i załączyć je do zgłoszenia.

Jeżeli budujemy oczyszczalnie o wydajności większej niż 5m3 musimy uzyskać pozwolenie wodno prawne i załączyć je do zgłoszenia

Natomiast jeżeli budujemy oczyszczalnię o wydajności większej niż 7,5 m3 dobę to musimy uzyskać pozwolenie wodno prawne i pozwolenie na budowę.