Jak działa oczyszczalnia drenażowa?

W przydomowych oczyszczalniach proces oczyszczania dzieli się na dwa etapy:

  • podczyszczania beztlenowego realizowanego w osadniku gnilnym (i ewent. separatorze tłuszczów), gdzie zachodzą procesy separacji i dekantacji ścieków oraz fermentacji osadu z udziałem bakterii beztlenowych, prowadzącej do upłynnienia osadu.
  • doczyszczania tlenowego wykonywanego jako drenaż rozsączający, a w trudniejszych warunkach gruntowo-wodnych, jako filtr piaskowy pionowy, kopiec filtracyjny lub złoże biologiczne. Na tym etapie ścieki, przepływając przez specjalnie utworzone warstwy filtracyjne, ulegają rozkładowi w procesach biologicznego utlenienia. Proces zachodzi przy udziale mikroorganizmów bytujących w środowisku naturalnym.

Oczyszczalnia drenażowa składa się z osadnika gnilnego oraz układu doczyszczająco- rozsaczjacego.

Osadnik gnilny jest podstawowym urządzeniem występującym we wszystkich układach technologicznych, w których realizowany jest pierwszy stopień oczyszczania (czyli tzw. podczyszczanie beztlenowe). Następuje w nim wstępne oczyszczenie ścieków. Zanieczyszczenia cięższe od wody opadają na dno (sedymentują) i ulegają rozkładowi w procesie fermentacji beztlenowej, lżejsze wypływają na powierzchnię i tworzą kożuch (flotują). W wyniku zachodzących procesów usuwane są ze ścieków przede wszystkim zanieczyszczenia pływające i zawiesiny, jak również związki organiczne.

Drenaż rozsączający to układ podziemnych perforowanych rur drenarskich (drenów) wprowadzających do gruntu ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym. Ścieki, przepływające przez kolejne warstwy filtracyjne żwiru i piachu (ułożone pod drenami), ulegają rozkładowi w procesach biologicznego utlenienia, przy udziale mikroorganizmów.

Oczyszczalnia drenażowa BT1000

Oczyszczalnia drenażowa BT2200

do średnich gospodarstw domowych (3-5 osób)

Oczyszczalnia drenażowa BT3300

Oczyszczalnia drenażowa BT3300

do większych gospodarstw domowych (6-8 osób)

Oczyszczalnia drenażowa BT3300

Oczyszczalnia drenażowa BT4400

do dużych gospodarstw domowych (8 i więcej osób)